algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

25 juli 2021 – Versie 4.0

 • Voor nieuwe leden geldig per datum aanmelding
 • Voor bestaande leden geldig per 25 juli 2021

Artikel 1 – Algemeen

 1. De Algemene Voorwaarden van CrossFit Gouda, hierna te noemen: “de AV”, zijn van toepassing op alle, door CrossFit Gouda, hierna te noemen: “CFG”, aangeboden sportactiviteiten én evenementen, waar leden van CFG op uitnodiging van en/of in naam van CFG aan deelnemen.
 2. Na aanschaf van een abonnement bij CFG in het ledensysteem wordt u gezien als lid van CFG. De ingeschrevene, hierna te noemen: “Het lid” wordt geacht, vóór aanschaf van zijn/haar abonnement de AV te hebben gelezen en verklaart zich akkoord met de regels zoals hieronder beschreven.
 3. Een lidmaatschap van CFG is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 4. De aanmelding van minderjarigen (onder de 18 jaar) geschiedt uitsluitend door een der ouders of andere wettige vertegenwoordiger, door het aanmaken van een account in het ledensysteem, op naam van ouder/vertegenwoordiger, en met contactgegevens van ouder/vertegenwoordiger. Betaling van abonnement of rittenkaart geschiedt ook door ouder/vertegenwoordiger.
 5. Indien verstrekte, algemeen geldende, informatie afwijkt van de AV, dan prevaleren de AV.

Artikel 2 – Abonnementen en rittenkaarten

 1. De abonnementen van CFG zijn gebaseerd op een wekelijkse cyclus. Elke abonnementsvorm kent een looptijd van 1 maand en vangt aan zodra de 1e betaling van het abonnement gedaan is.
 2. De abonnementsgelden worden m.i.v. de aanvang van de maand geïncasseerd. Abonnementen die eerder afgesloten worden, worden naar rato geïncasseerd.
 3. Rittenkaarten blijven geldig tot 12 maanden na de datum van aankoop.
 4. Een wijziging van abonnement is mogelijk via het eigen account in SportBit manager.
 5. Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door CFG jaarlijks worden verhoogd op een door CFG te kiezen moment.
 6. Bij wijziging van abonnement of verloop van de rittenkaart heeft Het lid geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 7. Alle abonnementen lopen stilzwijgend door voor onbepaalde tijd, behoudens schriftelijke opzegging.
 8. Opzegging dient uitsluitend per e-mail aan het correspondentieadres: admin@crossfit-gouda.nl, met als onderwerp ‘Opzegging abonnement’, te geschieden. CFG is niet verantwoordelijk voor ontvangst van de opzegging.
 9. De opzegtermijn van het abonnement is 1 maand, met inachtneming van een periode van 14 dagen, benodigd voor het stopzetten van de automatische incasso.
 10. Ook mensen die een rittenkaart bij CFG kopen worden gezien als lid en zijn als zodanig ook akkoord met de AV.

Artikel 3 – Lessen

 1. Het standaard lesrooster wordt kenbaar gemaakt via de SportBit manager app en de website van CFG. Het lid schrijft zich via SportBit manager (webportaal of mobiele app) in voor de les(sen).
 2. CFG behoudt zich het recht om openingstijden en lesuren te wijzigen. Dit zal tijdig aan Het lid kenbaar worden gemaakt.
 3. De lessen van CFG kunnen in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen volgens een aangepast rooster verlopen. Wijzigingen zijn te zien in het lesrooster.
 4. CFG behoudt zich het recht om geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een, naar het oordeel van CFG, te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enige vorm van overmacht of andere door CFG te bepalen omstandigheden.
 5. Bij langdurige afwezigheid van een instructeur van CFG zal CFG zich, geheel onverplicht, inspannen om zo spoedig mogelijk een normale voortgang van de lessen te waarborgen.
 6. Bij voornoemde wijzigingen en/of uitvallen van lessen heeft Het lid geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 7. Open Gym ruimte. Leden met een abonnement voor 4x per week of 5x per week hebben met inachtneming van de Open Gym Rules de mogelijkheid om in te schrijven op de Open Gym uren. CFG behoudt zich het recht voor om deze uren te wijzigen indien zij dit nodig/wenselijk acht. Inschrijven op Open Gym uren geschiedt ook via SportBit manager.

Artikel 4 – Betaling

 1. De eerste termijn van het abonnement wordt via SportBit manager middels iDEAL betaald, de termijnen hierna worden automatische geïncasseerd. Reeds lopende incasso’s worden direct automatisch geïncasseerd.
 2. Het innen van achterstallige lesgelden kan worden belast met administratie- en portokosten.
 3. Mits expliciet met CFG anders is overeengekomen, is Het lid het lesgeld ook verschuldigd indien Het lid, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen.
 4. Het lid is verantwoordelijk voor correcte en tijdige betaling van de verschuldigde gelden voor het lidmaatschap bij CFG. Mocht CFG de betaling niet, niet tijdig of niet geheel ontvangen, ongeacht welke omstandigheid, staat het CFG vrij om de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle door CFG gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten zullen op Het lid worden verhaald.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

 1. Het lid verklaart hierbij dat hij/zij de CrossFit-lessen en deelname aan sportevenementen, welke op uitnodiging en/of in naam van CFG plaatsvinden, uitsluitend en alléén zal uitvoeren voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door Het lid worden gedragen.
 2. Het lid is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van de sport risico’s met zich meebrengen en dat hij/zij eventuele schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen rekening en risico is.
 3. Het lid is geheel en alleen aansprakelijk voor schade die hij of zij door schuld of opzet (waaronder ook nalatigheid) toebrengt aan derden, aan de apparatuur en materialen van CFG of aan andere eigendommen en/of gebruiksvoorwerpen van CFG of van derden in de ruimste zin des woord.
 4. CFG en/of haar leiding en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. Het lid vrijwaart CFG en/of haar leiding en instructeurs voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

Artikel 6 – Wanprestatie en overmacht

 1. Het lid is bekend met de Box Rules die gelden voor CFG. Het lid is verplicht om zich tijdens iedere activiteit in CFG verband, overeenkomstig de Box Rules te gedragen.
 2. Bij misdraging, waaronder het overtreden van de Box Rules, van Het lid of ander lid van CFG, is de leiding bevoegd Het lid c.q. de desbetreffende persoon te verwijderen en diens verbintenis met CFG eenzijdig op te zeggen, zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 7 – Persoonsgegevens

 1. Met het afsluiten van een abonnement bij CFG gaat Het lid akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid van CFG.
 2. CFG verwerkt de persoonsgegevens van Het lid ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel en zullen niet worden verstrekt aan derden.
 3. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van Het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan CFG te worden doorgegeven of via het persoonlijke SportBit manager account te worden gewijzigd.
 4. Het lid geeft CFG toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen en/of individuen te gebruiken, behoudens schriftelijk bezwaar, voor publicatie van redactionele of promotionele doeleinden, bijv. op social media (website, Facebook, Instagram etc.). Persoonlijke gegevens zullen uitsluitend voor interne doeleinden worden gebruikt en dus niet aan derden worden verstrekt.

Artikel 8 – Overige bepalingen

 1. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door CFG beoordeeld en beslist.
 2. CFG is gerechtigd de AV en Gedragsregels te wijzigen en/of aan te vullen.
Verstuur bericht

CrossFit Gouda maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.